Online Gemeentedag 2021

10 juni 2021 - 11 juni 2021 | 09:30 - 16:30 | online

Ook dit jaar organiseert AKD de online editie van de Gemeentedagen, waar de actualiteiten die de gemeentelijke rechtspraktijk raken aan bod komen. Wij nodigen u uit om deel te nemen op donderdag 10 juni aan de sessie(s) van uw keuze.

Zoals gebruikelijk starten we met een algemene introductie door Gerrit van der Veen gevolgd door een of meerdere sessies naar keuze. Tijdens de sessies nemen de spreker(s) u mee in de ontwikkelingen van dit onderwerp en is er ruimte voor het stellen van vragen via de chat of vooraf. De mogelijke sessies en tijden vindt u hieronder, inclusief de aanmeldmogelijkheid.

Meld u aan voor de sessie(s) van uw keuze:

9.30 - 9.55 uur | Inleiding: de staat van het bestuursrecht 2021 - aanmelden

Gerrit van der Veen 

10.15 - 11.00 uur | Actualiteiten ruimtelijk bestuursrecht - aanmelden

Albertine Mazzola en Jos van der Velden

11.15 - 12.00 uur | Actualiteiten aanbestedingsrecht - aanmelden

Nikee Groot en Martijn Jongmans  

12.15 - 13.00 uur | Verduurzaming van vastgoed: het C-label per 2023 - aanmelden

Marjolein Dieperink en Floris van Westrhenen  

13.45 tot 14.30 uur | Actualiteiten openbaarheid van bestuur - aanmelden

Sanne Schipper en Erik Dans

14.45 - 15.30 uur | Gemeenten & de warmtetransitie - aanmelden 

Eelkje van de Kuilen en Keesjan Meijering  

15.45 - 16.30 uur | Actualiteiten integriteit - aanmelden

Hugo Doornhof  

Lees hieronder een toelichting van de verschillende sessies: 

De staat van het bestuursrecht 2021 – Gerrit van der Veen

Gerrit van der Veen trapt af met een aantal tendensen in de bestuursrechtelijke jurisprudentie. Waar valt enig effect van de toeslagenaffaire in de bestuursrechtelijke jurisprudentie te zien, en waar niet? Heeft de aandacht voor “responsief bestuursrecht” iets in de jurisprudentie opgeleverd? In hoeverre heeft de coronacrisis tot clementie bij strenge termijnen voor beslissingen, bezwaar en beroep geleid?

Actualiteiten ruimtelijk bestuursrecht – Albertine Mazzola en Jos van der Velden

Albertine Mazzola Jos van der Velden staan onder meer stil bij de ruimere toegang tot de bestuursrechter bij omgevingsrechtelijke besluiten en bij actuele ontwikkelingen rond de milieueffectrapportage. Tevens bespreken zij de laatste stand van zaken met betrekking tot de stikstofproblematiek.

Actualiteiten aanbestedingsrecht – Nikee Groot en Martijn Jongmans

Ondanks – of juist dankzij – COVID-19 heeft de wereld van het aanbestedingsrecht in 2020 en begin 2021 niet stil gestaan. Wat is de stand van zaken in de jurisprudentie over onderwerpen als inbesteding, horizontale samenwerking, motivering van gunningsbeslissingen en de rechtmatigheid van beoordelingssystematieken? Nikee Groot en Martijn Jongmans bespreken tijdens hun sessie deze en andere belangrijke ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht.

Verduurzaming van vastgoed: het C-label per 2023 – Marjolein Dieperink en Floris van Westrhenen

Het is eerder 2023 dan u wellicht denkt! Marjolein Dieperink en Floris van Westrhenen bespreken daarom wat er zoal op de gemeente afkomt als handhaver en eigenaar van gemeentelijk vastgoed. Zij doen dat zowel vanuit het energierechtelijk perspectief, als vanuit het vastgoedrecht.

Actualiteiten openbaarheid van bestuur – Sanne Schipper en Erik Dans

Openbaarheid van bestuur staat weer in het middelpunt van de belangstelling. Sanne Schipper en Erik Dans gaan in op actuele rechtspraak en bespreken onder meer hoe in het licht van de toeslagenaffaire moet worden omgegaan met het begrip ‘persoonlijke beleidsopvattingen’. Daarnaast kijken zij vooruit naar de (gewijzigde) Wet open overheid (Woo) die naar verwachting volgend jaar in werking zal treden. De Woo wijzigt met name de verplichtingen van overheden op het gebied van actieve openbaarmaking. Sanne Schipper en Erik Dans bespreken met u wat dit betekent voor gemeenten.

Gemeenten & de warmtetransitie – Eelkje van de Kuilen en Keesjan Meijering

De huidige regelgeving op het gebied van warmte is versnipperd, de toekomstige regelgeving onzeker. Maar uit het Klimaatakkoord blijkt wel dat gemeenten echt aan de slag moeten met de warmtetransitie. Tijdens deze sessie gaan Eelkje van de Kuilen en Keesjan Meijering in op de mogelijkheden die gemeenten nu al, met een blik vooruit op de Wet collectieve warmtevoorziening, hebben om hun regierol te pakken. Daarbij staan zij met name ook stil bij de manier waarop een gemeente (zelf) kan deelnemen in een warmtebedrijf en hoe (een) bewoners(coöperatie) daar een rol in gegeven kan/kunnen worden.

Actualiteiten integriteit – Hugo Doornhof

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aanhangig om de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur te bevorderen (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur). Het is onder meer de bedoeling voor dagelijks bestuurders een VOG verplicht te stellen. Daarnaast worden de Gemeentewettelijke bepalingen over onverenigbare betrekkingen, verboden handelingen en stemonthouding verduidelijkt en beoogt het wetsvoorstel de mogelijkheden voor de commissaris van de Koning te vergroten om zich een oordeel te kunnen vormen van de situatie als zich in een gemeente een bestuurlijk of integriteitsprobleem voordoet. Ten slotte wordt een nieuwe geheimhoudingsregeling geïntroduceerd. Via een nota van wijziging wordt bovendien toegevoegd dat voorafgaand aan de benoeming van een wethouder een risicoanalyse integriteit dient plaats te vinden. Hugo Doornhof praat u over dit alles graag bij, want een tijdige voorbereiding op de inwerkingtreding van de uiteindelijk definitieve wetsbepalingen, is belangrijk.

Aanmelden
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meld u aan voor de sessie(s) van uw keuze via bovenstaande lijst. U kunt voor meerdere sessies registreren, dan ontvangt u per sessie een bevestiging met een link om het webinar te volgen. Bij meerdere sessies, gebruikt u de verschillende links om deel te nemen. Volg de sessie(s) via de mobiele telefoon of buiten de server van uw werkomgeving via Google Chrome. 

Mocht u problemen ondervinden met het openen van de registratielink dan adviseren wij u deze via de mobiele telefoon of buiten de server van uw werkomgeving te openen in Google Chrome. 

We verheugen ons op uw virtuele komst!

Locatie

Online

Contact

events@akd.eu 

 

Sandy van Leeuwen
svanleeuwen@akd.eu