Coronavirus: Nederlands kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

17 maart 2020 | Blog

Een dynamisch pakket waarvan doorlopend beoordeeld wordt of de maatregelen in stand moeten blijven dan wel aanpassing behoeven

Het Nederlands kabinet heeft op 17 maart besloten om vanwege het coronavirus een aanvullend pakket van uitzonderlijke economische en fiscale maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de nadelige economische gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven zoveel als mogelijk op te vangen.

Het aanvullend pakket komt bovenop economische maatregelen die donderdag 12 maart al zijn genomen vanuit het kabinet. Minister van Economische Zaken Eric Wiebes laat weten dat het een dynamisch pakket is waarvan doorlopend beoordeeld zal worden of de maatregelen (langer) in stand moeten blijven dan wel aanpassing behoeven. Verder zullen (praktische) verduidelijkingen volgen waar nodig.

De maatregelen kunnen als volgt worden samengevat:

 1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Voorwaarden

 • Omzetverlies verwacht (minimaal 20%)
 • Er mag geen personeel om bedrijfseconomische redenen ontslagen worden in de subsidieperiode

Maatregel

 • Voor een periode van 3 maanden kan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aangevraagd worden van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies
 • UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming

De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

 1. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers en ZZP’ers

Maatregel

 • Voor een periode van drie maanden
 • Aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor zelfstandige ondernemers en ZZP’ers
 • Aanvulling van het inkomen tot het sociaal minimum
 • Geen terugbetalingsverplichting

Er wordt voor deze maatregel geen vermogens- of partnertoets uitgevoerd. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

 1. Belastingdienst versoepelt uitstel van belastingbetaling en verlaagt boetes

Maatregel

 • Uitstel van belastingbetaling voor inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw)
  • Voorwaarde: binnen 2 weken na indiening van het verzoek tot bijzonder uitstel van betaling dient een uitstelverklaring van een derde deskundige, zoals een belastingadviseur of accountant overlegd te worden aan de Belastingdienst
 • Invordering stopt direct
 • Verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald
 • Bewijsmateriaal hoeft pas achteraf te worden aangeleverd
 • De invorderingsrente voor alle belastingschulden wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0.
 • Het tarief van de belastingrente voor alle belastingen gaat tijdelijk naar bijna 0%.
 • Het blijft mogelijk om te verzoeken tot verlaging van opgelegde voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.
 1. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Voorwaarde

 • Problemen bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties

Maatregel

 • Voor het MKB en grote ondernemingen
 • 50% garantie op (in omvang kwalificerende) bankleningen en bankgaranties,
 • Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro
 1. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Voorwaarde

 • Kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek

Maatregel

 • • Zes maanden uitstel van aflossing; en
 • De rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%
 1. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voorwaarde

 • Voor de land- en tuinbouwbedrijven

Maatregel

 • Tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten
 1. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Overleg (en dus nog niet zeker dat deze maatregel doorgaat) over lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde lokale aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

 1. Compenstatieregeling getroffen sectoren

Voorwaarde

 • Eet- en drinkgelegenheid of
 • Reisbranche

Maatregel

 • Compensatie voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte.

Als u vragen of advies nodig heeft over hoe u gebruik kunt maken van de maatregelen, neem dan contact op met een van uw reguliere contactpersonen binnen AKD of via tax@akd.eu - of ga naar de website van onze Corona Taskforce

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven