Fast Track Bindend Adviesprocedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw; een goed alternatief?

 27 februari 2017 | Blog

Menig opdrachtgever en aannemer zal zich herkennen in de volgende situatie. Midden in het bouwproces ontstaat er een geschil tussen de aannemer en de opdrachtgever. Als het onderwerp van het geschil cruciaal is voor de voortgang van het bouwproces, is snelheid geboden. Voor deze situatie zijn meerdere wijzen van Litigation denkbaar, zoals een (arbitraal) kort geding of het gezamenlijk benoemen van een bindend adviseur of deskundige. Ook kan worden gedacht aan andere mogelijkheden, zoals het onder protest betalen van geclaimde bedragen en/of onder protest uitvoeren van werkzaamheden. Uiteraard zijn daar twee partijen voor nodig.

Als alternatief biedt de Raad van Arbitrage voor de Bouw ('RvA') sinds enkele maanden ook de zogenaamde Fast Track Bindend Adviesprocedure aan ('FT-procedure'). Met deze procedure biedt de RvA opdrachtgevers en aannemers de mogelijkheid om tijdens het bouwproces gerezen geschillen snel (voorlopig of definitief) te doen beslechten door (een) arbiter(s). Hierna zullen wij kort ingaan op de FT-procedure.

Wanneer de FT-procedure
De FT-procedure staat open als partijen het voeren van de FT-procedure overeenkomstig het FT-reglement expliciet zijn overeengekomen. Van het expliciet overeenkomen is nog geen sprake indien de UAV 2012 of de UAV-GC 2005 van toepassing zijn verklaard. Partijen zullen tijdens de contractvorming of na het ontstaan van het geschil akkoord moeten gaan met het voeren van de FT-procedure. Daarnaast moet het geschil dat partijen verdeeld houdt zich lenen voor beslechting in een korte bindend advies procedure. Het is de voorzitter van de RvA die dit beoordeeld. Hij moet verlof verlenen voor het starten van een FT-procedure.

Doel en inhoud van de FT-procedure
Doel van de FT-procedure is om geschillen op korte termijn te beslechten, namelijk maximaal binnen een termijn van ongeveer 7 weken een mondeling bindend advies en maximaal binnen 9 weken een schriftelijk bindend advies.

Om te komen tot het bindend advies worden de volgende fases doorlopen:

 1. Een verzoek tot het starten van de FT-procedure door (een van) partijen.
 2. Verlof van de voorzitter van de RvA. De voorzitter beoordeelt (eventueel na een regiebijeenkomst) of partijen de FT-procedure zijn overeengekomen en of het geschil zich leent voor een FT-procedure.
 3. Partijen krijgen vervolgens twee weken om hun zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen worden gelijktijdig ingediend.
 4. Vervolgens worden partijen uitgenodigd om binnen twee weken na het verzoek daartoe en wederom gelijktijdig op elkaars zienswijze te reageren.
 5. Binnen maximaal 3 weken na ontvangst van de laatste reactie op een zienswijze vindt een bijeenkomst met partijen plaats.
 6. Na afloop van de bijeenkomst met partijen doet de bindend adviseur zo mogelijk mondeling uitspraak. In beginsel twee weken na de bijeenkomst met partijen volgt een schriftelijk advies van de bindend adviseur. 

Status van het advies
De uitspraak van de bindend adviseur geldt als een voorwaardelijk bindend advies. Het advies wordt definitief als geen van partijen binnen twee weken na de datum van het schriftelijk advies aan de wederpartij(en) en de bindend adviseur heeft laten weten zich niet met het advies te kunnen verenigen. In het geval een van partijen tijdig heeft laten weten zich niet met het advies te kunnen verenigen, bindt het advies partijen toch tot de oplevering en tot de uitspraak in eerste aanleg in een procedure bij de RvA of een overheidsrechter.

Voordelen van de FT-procedure
Het voordeel van de FT-procedure is dat partijen tijdens het bouwproces gerezen geschillen kunnen laten beslechten binnen een relatief kort tijdsbestek. Daarbij lijkt er voldoende gelegenheid te bestaan voor het schriftelijk uiteenzetten van standpunten (met zo lijkt het 'vrije' bewijslevering), waarop een mondelinge behandeling zal volgen. Voordeel daarbij is dat het advies wel direct bindend is voor partijen (en de voortgang voor het bouwproces lijkt te kunnen worden gewaarborgd), terwijl ook nog de mogelijkheid bestaat om dit later aan te vechten (indien dit tijdig wordt aangegeven). 

Conclusie
De nieuwe FT-procedure stelt partijen in staat om tussen hen tijdens het bouwproces gerezen geschillen snel te laten beslechten. Wil deze route voor partijen open staan, is het van belang dat zij de FT-procedure expliciet overeenkomen (dit kan dus ook achteraf). Ons inziens zou de FT-procedure (voor bepaalde onderdelen van een werk) ook kunnen worden opgenomen in bijvoorbeeld een basisovereenkomst op grond van de UAV-GC 2005 en lijkt in dit kader ook een goed alternatief voor de nagenoeg nooit van toepassing verklaarde Raad van Deskundigen. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog? Neem dan contact op met Paul Welten of Wouter de Vries.

Menig opdrachtgever en aannemer zal zich herkennen in de volgende situatie. Midden in het bouwproces ontstaat er een geschil tussen de aannemer en de opdrachtgever. Als het onderwerp van het geschil cruciaal is voor de voortgang van het bouwproces, is snelheid geboden. Voor deze situatie zijn meerdere wijzen van Litigation denkbaar, zoals een (arbitraal) kort geding of het gezamenlijk benoemen van een bindend adviseur of deskundige. Ook kan worden gedacht aan andere mogelijkheden, zoals het onder protest betalen van geclaimde bedragen en/of onder protest uitvoeren van werkzaamheden. Uiteraard zijn daar twee partijen voor nodig.

Als alternatief biedt de Raad van Arbitrage voor de Bouw ('RvA') sinds enkele maanden ook de zogenaamde Fast Track Bindend Adviesprocedure aan ('FT-procedure'). Met deze procedure biedt de RvA opdrachtgevers en aannemers de mogelijkheid om tijdens het bouwproces gerezen geschillen snel (voorlopig of definitief) te doen beslechten door (een) arbiter(s). Hierna zullen wij kort ingaan op de FT-procedure.

Wanneer de FT-procedure
De FT-procedure staat open als partijen het voeren van de FT-procedure overeenkomstig het FT-reglement expliciet zijn overeengekomen. Van het expliciet overeenkomen is nog geen sprake indien de UAV 2012 of de UAV-GC 2005 van toepassing zijn verklaard. Partijen zullen tijdens de contractvorming of na het ontstaan van het geschil akkoord moeten gaan met het voeren van de FT-procedure. Daarnaast moet het geschil dat partijen verdeeld houdt zich lenen voor beslechting in een korte bindend advies procedure. Het is de voorzitter van de RvA die dit beoordeeld. Hij moet verlof verlenen voor het starten van een FT-procedure.

Doel en inhoud van de FT-procedure
Doel van de FT-procedure is om geschillen op korte termijn te beslechten, namelijk maximaal binnen een termijn van ongeveer 7 weken een mondeling bindend advies en maximaal binnen 9 weken een schriftelijk bindend advies.

Om te komen tot het bindend advies worden de volgende fases doorlopen:

 1. Een verzoek tot het starten van de FT-procedure door (een van) partijen.
 2. Verlof van de voorzitter van de RvA. De voorzitter beoordeelt (eventueel na een regiebijeenkomst) of partijen de FT-procedure zijn overeengekomen en of het geschil zich leent voor een FT-procedure.
 3. Partijen krijgen vervolgens twee weken om hun zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen worden gelijktijdig ingediend.
 4. Vervolgens worden partijen uitgenodigd om binnen twee weken na het verzoek daartoe en wederom gelijktijdig op elkaars zienswijze te reageren.
 5. Binnen maximaal 3 weken na ontvangst van de laatste reactie op een zienswijze vindt een bijeenkomst met partijen plaats.
 6. Na afloop van de bijeenkomst met partijen doet de bindend adviseur zo mogelijk mondeling uitspraak. In beginsel twee weken na de bijeenkomst met partijen volgt een schriftelijk advies van de bindend adviseur. 

Status van het advies
De uitspraak van de bindend adviseur geldt als een voorwaardelijk bindend advies. Het advies wordt definitief als geen van partijen binnen twee weken na de datum van het schriftelijk advies aan de wederpartij(en) en de bindend adviseur heeft laten weten zich niet met het advies te kunnen verenigen. In het geval een van partijen tijdig heeft laten weten zich niet met het advies te kunnen verenigen, bindt het advies partijen toch tot de oplevering en tot de uitspraak in eerste aanleg in een procedure bij de RvA of een overheidsrechter.

Voordelen van de FT-procedure
Het voordeel van de FT-procedure is dat partijen tijdens het bouwproces gerezen geschillen kunnen laten beslechten binnen een relatief kort tijdsbestek. Daarbij lijkt er voldoende gelegenheid te bestaan voor het schriftelijk uiteenzetten van standpunten (met zo lijkt het 'vrije' bewijslevering), waarop een mondelinge behandeling zal volgen. Voordeel daarbij is dat het advies wel direct bindend is voor partijen (en de voortgang voor het bouwproces lijkt te kunnen worden gewaarborgd), terwijl ook nog de mogelijkheid bestaat om dit later aan te vechten (indien dit tijdig wordt aangegeven). 

Conclusie
De nieuwe FT-procedure stelt partijen in staat om tussen hen tijdens het bouwproces gerezen geschillen snel te laten beslechten. Wil deze route voor partijen open staan, is het van belang dat zij de FT-procedure expliciet overeenkomen (dit kan dus ook achteraf). Ons inziens zou de FT-procedure (voor bepaalde onderdelen van een werk) ook kunnen worden opgenomen in bijvoorbeeld een basisovereenkomst op grond van de UAV-GC 2005 en lijkt in dit kader ook een goed alternatief voor de nagenoeg nooit van toepassing verklaarde Raad van Deskundigen. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog? Neem dan contact op met Paul Welten of Wouter de Vries.