NOW 2.0 op hoofdlijnen

26 juni 2020 | Blog

Op 25 juni 2020 is de verlengde NOW-regeling, NOW 2.0, gepubliceerd.

Het doel van de NOW blijft grotendeels ongewijzigd; het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Daaraan is toegevoegd: voor zover geen winst of bonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden aangekocht.

Naar verwachting vanaf 6 juli 2020 kan een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd bij het UWV voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die reeds een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW.

De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen:

  • Indieningstermijn: 6 juli tot en met 31 augustus.
  • Duur regeling: 4 maanden (juni, juli, augustus en september 2020) in plaats van 3 maanden.
  • Periode omzetdaling: 4 maanden, start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Indien gebruik is gemaakt van NOW 1.0 dan dient de periode van omzetdaling aan te sluiten op de periode die is gekozen onder NOW 1.0.
  • Forfetaire opslag: De vaste (forfaitaire) opslag met betrekking tot de loonkosten wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
  • Referentiemaand loonsom: De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020.
  • Ontslagboete: De hoogte van de correctie op de subsidie als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag zal worden aangepast in de NOW 2.0. De correctie op de subsidie bij ontslag blijft bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag; bij de afrekening zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Bedacht dient te worden dat de ontslagen zich vaak niet zullen verwezenlijken tijdens de periode dat NOW 2.0 van toepassing is maar de loonsom van de getroffen werknemers toch van de subsidie wordt afgetrokken. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 30 september 2020 worden ingediend.
  • Korting subsidie bij collectief ontslag: Het subsidiebedrag wordt verlaagd met 5%, indien de werkgever: (a) in de periode van 30 mei t/m 30 september 2020 een WMCO-melding doet en (b) in de periode van 1 juni t/m 30 september 2020 bij het UWV (een) verzoek (en) indient tot ontslag van 20 of meer werknemers. Deze subsidiekorting kan worden vermeden indien op voorhand een akkoord wordt gesloten met de vakbonden of de werknemersvertegenwoordiging.
  • Bonus, winstuitkering en inkoop eigen aandelen: Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW 2,0 en een voorschot ontvangt van minimaal €100.000 of een subsidie ontvangt van minimaal €125.000 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur, de directie en het management uitkeren en geen eigen aandelen inkopen voor het jaar 2020, tot en met de dag van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. Voornoemde verboden zijn ook van toepassing op alle bedrijven die NOW 2.0 aanvragen op basis van een omzetdaling van minimaal 20% op het niveau van een individuele werkmaatschappij, zonder toepassing van de drempelbedragen (€100.000 voorschot/€125.000 subsidie). Het is van belang op te merken dat het dividendverbod en het verbod tot inkoop van eigen aandelen in die situatie van toepassing lijkt op het hele concern en niet uitsluitend op de individuele werkmaatschappij.
  • Inspanningsverplichting bij- of omscholing: Op de werkgevers komt een inspanningsverplichting te rusten om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Ter ondersteuning komt het kabinet met een flankerend crisispakket NL leert door. Dit dient nog nader te worden uitgewerkt. De ondernemingsraad dient toe te zien op de naleving van deze verplichting.

In geval van vragen over de NOW helpen wij u graag verder. Op dinsdag 30 juni 2020 om 14.30u verzorgt AKD een webinar waarin wij graag uw vragen beantwoorden, u kunt zich aanmelden voor dit webinar via onderstaande button.

Klik hier voor meer informatie over het webinar en om u aan te melden

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven