Over Eveline Sillevis Smitt

Eveline Sillevis Smitt is advocaat en partner bij AKD. Zij is de expert bij uitstek op het gebied van het omgevingsrecht (milieurecht en ruimtelijke ordening). Ze treedt vooral op voor projectontwikkelaars en voor (middel)grote bedrijven in de zwaardere industrie, voedingsmiddelenindustrie, energiebranche en afvalverwerking. Met milieuaspecten en ruimtelijke aspecten die daar spelen, heeft ze veel ervaring. Zodra er kritische vragen opduiken vanuit het omgevingsrecht, begeleidt Eveline bij het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen of bij dreigende handhaving.

Eveline spreekt de taal van de cliënt en vindt de juiste toon als in een zaak milieuadviseurs nodig zijn. Ze handelt proactief, communiceert duidelijk en schakelt snel. ‘Eveline is very engaged, helpful and bright, with outstanding knowledge,’ aldus een cliënt.

Eveline publiceert regelmatig. Ook spreekt ze bij diverse omgevingsrechtelijke opleidingen en op cliëntseminars.

Milieuaspecten waar Eveline ervaring mee heeft zijn BBT (best bestaande technieken), luchtkwaliteit, geluid(zonering), emissies (zoals zeer zorgwekkende stoffen, ZZS) en emissiehandel, bodem en bodemverontreiniging, geur, (externe) veiligheid, lozingen, natuurbescherming inclusief flora en fauna, en toepassing van secundaire bouwstoffen en milieueffectrapportages. Daarnaast ondersteunt ze bij specialistische (milieu)geschillen rondom (kern)energie, asbest en asbest-aansprakelijkheden, legionella en het afvalstoffenrecht.

Eveline is betrokken bij projecten rondom verschillende vormen van energieopwekking, zoals wind en nucleair. Ook adviseert ze over het coördineren en versnellen van procedures om noodzakelijke vergunningen van de overheid te verkrijgen. Verder heeft ze ervaring met (rijks)monumenten, de Crisis- en herstelwet en de Tracéwet.

Haar kennis van het omgevingsrecht past Eveline ook toe in de projectontwikkeling. Bijvoorbeeld bij (binnenstedelijke) herontwikkeling, herstructurering van voormalige bedrijfsterreinen en andere transformaties. Ook adviseert ze projectontwikkelaars over de haalbaarheid van projecten, duurzaamheidaspecten en het moment van een verantwoorde ‘start bouw’.

Tot slot ondersteunt Eveline cliënten bij toezicht- en handhavingsacties nadat vergunningen of ontheffingen zijn verkregen of juist ontbreken. Denk aan het uitvaardigen van een last onder dwangsom, bestuursdwang of een bestuurlijke boete.

Eveline is docent bij E-WISE en verzorgt de PO-cursus voor advocaten Publiekrecht vastgoed. Ook is zij als docent aan SBO verbonden op het gebied van het milieurecht.

Lees meer

Meer over
Eveline

Opleidingen
  • Universiteit Leiden: Civiel Recht
  • Universiteit Brugge: postdoctorale opleiding Europees recht
  • Grotius Academie: Omgevingsrecht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Eveline Sillevis Smitt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Omgevingsrecht (subexpertises Ruimtelijk bestuursrecht, Milieurecht, Waterrecht en Natuurbeschermingsrecht)


Deze registratie verplicht Eveline elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.